پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

آداب خرید برای کودک

چهره گریان یک کودک در کوچه و بازار که برای خرید یک وسیله یا خوراکی جیغ و فریاد راه انداخته، برای ھمه ما آشناست؛ کودک ناامیدی که به دلیل برآورده نشدن خواسته اش اشک می ریزد و پدر یا مادری که با چھره ای در ھم سعی می کند او را از محیط دور و آرام کند. واقعیت این است که خرید کردن به ھمراه کودکان برای بسیاری از والدین کاری دشوار و طاقت فرساست و گاھی پس از خرید چنان خستگی و پریشانی گریبانگیر والدین می شود که از رفتن به بازار پشیمان می شوند.Image result for child nagging in the super market

اگر والدین بدانند که باید نیازھای کودک را تقسیم بندی کنند و متناسب با آن نسبت به درخواست کودک واکنش نشان دھند، کمتر دچار مشکل می شوند. باید دانست که علت تمام رفتارھای کودک از خود والدین ناشی می شود. بچه ھا آینه تمام نمای والدین ھستند. اگر به این موضوع علاقه مند شده اید حتما ادامه آن را بخوانید.

● رشد شخصیت کودک

حامد سیامکی خبوشان کارشناس ارشد روان شناسی و عضو نظام مشاوره و سازمان روان شناسی کشور می گوید: خرید کردن چه به تنھایی و چه ھمراه والدین یکی از فرآیندھای اجتماعی شدن و رشد شخصیت کودک است. مشاھده کنش والدین و نحوه تعاملات آن ھا با فروشندگان و افراد غریبه در سازگاری اجتماعی کودک با دیگران بسیار موثر است. الگوی خرید به ٢ بخش قابل تفکیک است. یکی خرید با والدین و دیگری خریدی که به تنھایی انجام می شود.

باید دانست کودکان در زمینه ھای مختلف آینه تمام عیار والدین ھستند و خرید به عنوان یکی از شاخص ھای تعاملات اجتماعی است که می تواند جرات مندی، تصمیم گیری، اراده و قانع بودن را در کودک شکل دھد. کودکی که به ھمراه والدین به خرید می رود ضمن دریافت محرک ھای دیداری و شنیداری از محیط به نحوه گزینش کالاھا و توجه ھمه جانبه به کالاھا، نحوه درخواست از فروشنده، نحوه ارائه پول، نپذیرفتن کالاھای غیرضروری، چانه زدن ، دریافت مانده پول، ارزش گذاری کالا از نظر قیمتی و کیفیت، نگھداری از پول به ھنگام خرید و نحوه مقایسه کالاھای شبیه به ھم را یاد می گیرد.

ضمن این که داشتن مھارت خرید کردن توسط کودک در مراحل بعدی زندگی، رشد تکمیلی شخصیت وی محسوب می شود و پس از آن خرید با حضور مستقیم و یا غیرمستقیم والدین انجام می شود. سرزنش نکردن کودک به ھنگام خرید، احترام گذاشتن به انتخاب ھای کودک و نظرخواھی به ھنگام خرید باعث افزایش اعتماد به نفس کودک می شود. استفاده از بازارھای متنوع خرید

Image result for child nagging in the super market

 

 براساس نیازمندی ھا، صحبت کردن درباره علل انتخاب در شکل گیری و رشد تفکر و عقلانیت کودک نقش بسیار موثری دارد و تمام این اتفاقات به طور ناخودآگاه در او رخ می دھد. وی با بیان این که در ھنگام خرید کردن بچه ھا می توانند پنھان کاری، پرتوقع بودن، دروغ گویی و ... را بیاموزند، می گوید: کودکان در ھنگام خرید از بزرگ ترھا می توانند رفتاروگفتارمتناقض و نادرست بسیاری بیاموزند.

● پافشاری و اصرار کودک برای خرید

یکی از شایع ترین شکایات والدین به ھنگام خرید با کودکان این است که کودکان اصرار و پافشاری زیادی برای خرید وسایل یا اسباب بازی یا پوشاک می کنند و آن ھا را به دردسر می اندازند. توجه نشان دادن به تقاضای کودک و اجابت سریع درخواست ھای او باعث تثبیت این رفتار در کودک می شود.از طرفی دادن وعده و وعید بسیار از سوی والدین، شرط گذاری نکردن و موکول نکردن تامین نیاز کودک به آینده از جمله عواملی است که  باعث می شود این رفتار کودک ادامه پیدا کند.

● نیازھای کودک

والدین بھتر است نیازھای کودک را در ٣ زمینه طبقه بندی کنند: «غیرمھم و غیرضروری» ، «مھم، غیرضروری» و «مھم و ضروری» . والدین باید متناسب با این نیازھا واکنش مناسبی نشان دھند. والدین برای برآوردن نیازھای دسته اول با بیان این که «فعلا نیاز نداری، ضرورتی ندارد بخری» باید کودک را نسبت به غیر مھم و غیرضروری بودن نیازش آگاه کنند و قاطعانه«نه» بگوImage result for child nagging in the super marketیند. درباره نیازھای مھم و غیرضروری والدین باید با جملاتی مثل «الان وقتش نیست» یا «الان نیاز نداری» برآوردن آن را با توجه به صلاحدید 

خود و به طور منطقی به تعویق اندازند. والدین ھم چنین می توانند محتاطانه خرید یک کالای دیگر را جایگزین خواسته کودک کنند درباره نیازھای مھم و ضروری ھم باید والدین حساب شده و منطقی خرید کنند.

● راھکارھا

بدیھی است ھماھنگی پدر و مادر به ھنگام تصمیم گیری برای خرید و احترام گذاشتن آن ھا به نظر یکدیگر و انتخاب مناسب مکان ھای خرید از دیگر عوامل بازدارنده بھانه گیری ھای کودک است.گفت و گو درباره خریدھای غیرضروری و نخریدن بعضی وسایل به کودک یاد می دھد که او ھم می تواند از برخی نیازھایش چشم پوشی کند. طبیعی است که والدینی که خود به خرید فراوان علاقه دارند و دائم در حال خرید وسایل غیرضروری ھستند، انجام رفتار نامناسب و بھانه گیری در خرید ترغیب می کنند. نمی توانند توقع داشته باشند کودکشان رفتار دیگری در پیش بگیرد.گاھی والدین با عملکرد خود، کودک را به والدینی را درنظر بگیرید که ھر بار که به بازار می روند، بدون دلیل و بدون توجه به نیاز کودک برای او خرید می کنند . این کودک در طول زمان پرتوقع می شود و ھمواره باید با خرید کردن مرکز توجه باشد.ھم چنین والدین باید قبل از رفتن به بازار برای خرید ھدف گذاری کنند. به کودک بگویند کجا می روند و چه چیزی می خواھند بخرند. خرید کردن بدون ھدف، آفت است و بسیاری از بھانه گیری ھای بچه ھا از ھمین نقطه شروع می شود. اگر کودک به چیزی نیاز دارد می گوییم فلان چیز را می خریم اما اگر نیازی ندارد لازم نیست چیزی بگوییم. او فقط قرار است بداند کجا می رویم و چه چیزی می خریم.به طور کلی تامین سریع نیازھای غیرضروری کودک خود به خود باعث افزایش سطح توقع در وی می شود.

● مادران و دختران

سیامکی خبوشان درباره بھانه گیری ھای دختران برای استفاده از وسایل مادر، بھانه گیری ھای دایمی به ھنگام خرید، حسادت و رقابت شدید در خرید با مادر تصریح می کند: باید دانست کودک از ۵.۴تا ٧ سالگی درصدد الگوبرداری از والدین است و حس حسادت و رقابت کودک با مادر باعث تثبیت شخصیت روانی وی می شود. این تمایلات و احساسات کودک باید بروز پیدا کند اما نباید باعث باج دھی به کودک شود.کودک را به چشم رقیب دیدن و مقایسه مادر و دختر توسط بزرگ ترھا در اغلب موارد حس حسادت را در کودک تقویت می کند. به عنوان مثال مردی برای دختر کوچکش تولد می گیرد اما برای خانمش ھم ھدیه می گیرد وقتی می پرسند چرا؟ پاسخ می دھد: «اگر مادر نبود که دختری ھم در کار نبود». شنیدن این جمله توسط دختر حس حسادت او را تحریک می کند و او ھمواره سایه مادر را به عنوان رقیب بالای سر خود می بیند. کنترل احساسات توسط پدر و مادر به ھنگام خرید، احترام به احساسات کودک، سرزنش ۳ نکردن او به علت داشتن آن احساسات ، داشتن قاطعیت به ھنگام تصمیم گیری، مقایسه داشته ھای کودک با دیگران به ھنگام بھانه گیری و معرفی نیازھای ضروری و غیرضروری به کودک از دیگر راھکارھای اساسی است که در کاھش بھانه گیری بچه ھا به ھنگام خرید کارساز است. این روان شناس و مشاور با اشاره به این که متاسفانه در بسیاری از مواقع خانواده ھا برای آرام کردن کودکان یا قطع بھانه گیری یا خاتمه دادن به موضوعی که فعلا وقتش را ندارند، برای او خرید می کنند تاکید می کند: بچه ھا معمولا به خوبی این موضوع را درک می کنند اما در طول زمان این خریدھا ارزش خود را از دست می دھد و جذابیتی برای آن ھا ندارد.

● خرید به طور مستقل

به گفته وی خرید مستقل کودک از ٣ سالگی با حضور پدر و مادر آغاز می شود به طوری که پول دست کودک باشد و او خرید کند. در طول زمان کودک خرید کردن را یاد می گیرد و با تکرار خرید در موقعیت ھای مختلف با نحوه خرید کردن آشنا می شود. البته نکات مھمی را باید در نظر گرفت.بھتر است خرید با این شیوه در مورد دختران و پسران با درنظر گرفتن شرایط محیطی انجام شود. به عنوان مثال پیشنھاد می کنیم والدین دختر را برای خرید نان به صف نانوایی نفرستند. به طور کلی باید اذعان کرد واکنش بچه ھا در ھنگام خرید ھمان چیزھایی است که از پدر و مادر الگو گرفته اند و والدین شاکی باید علت رفتار کودک بھانه گیر را در خود جست وجو کنند.Image result for child nagging in the super market

To Top ↑