پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

تقدیرنامه ها

تقديرنامه از رييس موسسه كار و تامين اجتماعي براي تدوين بسته هاي آموزشي در سطح ملي 

تقدیرنامه از وزير كار و امور اجتماعي برای تدوین بسته آموزشی 

تقدیرنامه در سمت عضو هیات مدیره انجمن موسسات آموزش کارآفرینی

تقدير نامه حضور در نمايشگاه موسسات آموزشي

To Top ↑