پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

روانشناسان اثر 6 ( میم )

روانشناسان اثر شش ( میم ) را در تربیت کودک با تجه به نیازهای روانی اش موثر می دانند :

اول : تو محبوبی

دوم :تو محترمی

سوم : تو میتوانی

چهارم : تو مهمی

پنجم : تو مفیدی

ششم : تو میفهمی

اگر ما در رفتار و گفتار این 6 "میم " را به فرزندان مان انتقال دهیم  " میم " هفتم که موفقیت است  ، خود به خود خواهد آمد

یعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد .

در آن صورت این کودک در تحصیل و زندگی و کار و . . . موفق خواهد شد .

To Top ↑